Wahl-Larsen Advokatfirma

Fra 1. januar 2015 har vi slått oss sammen med Wahl-Larsen Advokatfirma. Du finner mer informasjon her: www.wla.no
Les mer...

Kontrakten kan bli ugyldig selv om det er benyttet intensjonskunngjøring

I EF-domstolens dom C-19/13, gjaldt saken en kontrakt inngått etter en ulovlig direkteanskaffelse. Oppdragsgiver hadde i forkant satt inn en intensjonskunngjøring, og spørsmålet var om dette kunne hindre kontrakten i å bli kjent ugyldig. I forskrift om offentlige anskaffelser er dette regulert i § 22A-1 andre ledd, som bestemmer at en kontrakt ikke kan kjennes uten virkning når oppdragsgiver først inngår kontrakten minst 10 dager etter en intensjonskunngjøring. Les mer...

EF-domstolen strammer inn på kontrakter om leie av fast eiendom

I EF-domstolens dom C-213/13, har det skjedd en innstramming av regelverket for kontrakter om leie av fast eiendom. Utgangspunktet er at EUs direktiver unntar kontrakter om erverv eller leie av fast eiendom, og dette gjenspeiles i forskrift om offentlige anskaffelser § 1-3 (2) c).
Les mer...

Åpner de nye direktivene for usaklig pakking av ulike ytelser?

To nye avgjørelser fra KOFA gir usikkerhet knyttet til tolkningen av de nye EU-direktivene. Tilsynelatende mener KOFA at de nye direktivene gir oppdragsgiver fritt spillerom til å pakke sammen ulike ytelser i kravspesifikasjonen, uavhengig av formål og konsekvenser for konkurransen. Kan denne tolkningen være riktig? Les mer...

Ettersendelse og supplering av dokumentasjon i tilbudet

EF-domstolen har avgjort to saker, hhv. C-336/12 og C-599/10, hvor domstolen trekker opp grenser for tilbydernes muligheter for å ettersende dokumentasjon i en anbudskonkurranse. Les mer...

Lekkasjer i rammeavtaler kan gi erstatning

I en nylig avsagt dom fra Borgarting lagmannsrett (LB-2012-101879), ble NAV pålagt å betale erstatning på over 3,2 mill. kr., som følge av at avtaleprodukter ble kjøpt fra andre leverandører enn de leverandørene det var inngått rammeavtaler med.Les mer...

EF-domstolen har avsagt en viktig dom vedrørende konkurranser med forhandlinger

I sak C-561/12 uttalte EF-domstolen at dersom et tilbud ikke samsvarer med bindende krav i kravspesifikasjonen til oppdragsgiver, kan vedkommende tilbyder ikke velges ut til forhandlinger. Det er derfor ikke tillatt å forhandle med en tilbyder som ikke oppfyller de bindende krav som er fastsatt.
Les mer...