Nyheter

Problemet med flere priser

KOFA har i sak 2011/63 strammet inn på evaluering av prismatriser. Oppdragsgivers mulighet for å benytte gjennomsnittet av tilbudte priser som grunnlag for poengsettingen er nå blitt betydelig begrenset.
Les mer...

Bruk av ulike prinsipper for poengsettingen av tildelingskriteriene

Oppdragsgiver har en stor frihet når det gjelder hvilke prinsipper som skal benyttes for poengsetting av tildelingskriteriene. Den viktigste begrensningen følger av grunnprinsippene i regelverket, herunder særlig likebehandling og forutberegnelighet. Dette kan legge reelle bånd på oppdragsgiver, herunder kan det begrense muligheten for å bruke forskjellige prinsipper for poengsettingen.

Vi minner samtidig om vårt kurs i Evalueringsmodeller for innkjøpere den:
25. april i Oslo
6. juni i Bergen
13. juni i Oslo

Påmelding:
http://foa.no/page254/page32/page32.html

Leverandørkurs i Evalueringsmodeller gjennomføres 7. mai i Oslo. Påmelding:
http://foa.no/page6/page33/page33.htmlLes mer...

Kan man gi minuspoeng i evalueringen av tilbudene?

120527037 kopi Dersom oppdragsgiver velger evalueringsmodeller der man poengsetter pris, vil konsekvensen være at oppdragsgiver også i enkelte tilfeller må gi minuspoeng på tildelingskriteriene. Minuspoeng i seg selv er ikke i strid med regelverket, men det er viktig at man gjør dette på riktig måte. Samtidig minner vi om kurset Evalueringsmodeller og poengsystemer, som arrangeres av Forum for offentlige anskaffelser. Du finner mer informasjon om kurset her: http://foa.no/page254/page383/page5/page5.html.Les mer...

Fem vanlige feil med konkurransegrunnlag

136557258 kopi I KOFA-praksis, og i rettspraksis, ser man ofte at årsaken til klager og konflikter i kjølvannet av konkurransene, ofte skyldes mangler og feil ved konkurransegrunnlaget. I verste fall medfører mangler ved konkurransegrunnlaget at konkurransen avlyses, og at man må betale erstatning til tilbyderne. Det er derfor viktig at det ikke skjer unødvendige feil. Vi har satt opp fem vanlige feil i mange konkurransegrunnlag, slik at det skal være lettere å unngå disse. Samtidig minner vi om kurs i Hvordan lage et godt konkurransegrunnlag, som arrangeres av Forum for offentlige anskaffelser. Mer informasjon om kurset finnes her: http://foa.no/page254/page383/page13/page13.html
Les mer...

Er Statens standardavtaler i strid med anskaffelsesreglene, når det gjelder overdragelse av kontrakter?

78462711 kopiKOFA og EF-domstolen har i sin praksis vært negative til at kontrakter kan gå overdras til andre leverandører. Har man først inngått en kontrakt med en leverandør, er altså utgangspunktet at samme leverandør må være kontraktsmotpart gjennom hele kontraktsperioden. Statens standardavtaler har forutsatt at det kan avtales en nokså vid adgang til å overdra kontrakten til andre leverandører. Men nå har DIF varslet at disse bestemmelsene i SSA kanskje ikke kan brukes likevel, og at kontraktsstandardene dermed kanskje må endres. Les mer...

Klagefrist og karenstid - hvor ble det av reglene om klagefrist?

I den nye forskriftsteksten har krav til gi klagefrist til leverandørene blitt tatt ut. Hva innebærer dette? Er det fortsatt krav om å gi klagefrist, og hvor lang skal den i så fall være? Reglene om karenstid gir ikke den nødvendige veiledningen her.
Les mer...

Ny medarbeider fra 1. august

Fra 1. august vil Jan E. Rong begynne som advokatfullmektig. Les mer...

Unntak fra anskaffelsesreglene for visse kraftprodusenter

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har gjort vedtak som åpner for at kraftprodusenter i Norge unntas fra reglene om offentlige anskaffelser i henhold til direktiv 2004/17/EF. Direktivet omfatter innkjøpsregler i forsyningssektoren som gjennomført i forskrift 7. april 2006 nr. 403 om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og posttjenester).Les mer...