Noen av våre saker

Vi representerer både oppdragsgivere og leverandører, og for å gi en innblikk i vår virksomhet, har vi nedenfor gitt et lite tverrsnitt av noen av våre saker. Av hensyn til vår taushetsplikt er parter og saksforholdet anonymisert.
.
Avlysning av konkurranse
Myhre & Co Advokatfirma representerte to tilbydere som ikke ble tildelt kontrakt i en større konkurranse om rammeavtaler. Etter å ha gjennomgått konkurransegrunnlaget og begrunnelsen for valg av tilbud, konkluderte vi med at konkurransen måtte avlyses og gjennomføres på nytt. Vi skrev en begrunnet klage til oppdragsgiver, der svakhetene ble påpekt. Som følge av klagen, besluttet oppdragsgiver å avlyse konkurransen. Ny konkurranse om rammeavtalen vil bli utlyst på et senere tidspunkt.

KOFA-klage førte frem
En av våre klienter deltok i en konkurranse med forhandlinger, om kjøp av tjenester. Selskapet ble meddelt at de ikke fikk kontrakt, og oppdragsgiver inngikk kontrakt med valgte tilbyder like etter. Myhre & Co Advokatfirma gjennomgikk saksdokumentene, og konkluderte med at klienten var uriktig forbigått i konkurransen. Vi utformet derfor en klage til KOFA, og KOFA har nå gitt medhold, og blant annet konkludert med at valgte tilbyder skulle vært avvist. Vi har på dette grunnlaget utformet brev til oppdragsgiveren, mer krav om erstatning for tapt fortjeneste for vår klient.

Kvalitetssikring av konkurransegrunnlag
Myhre & Co Advokatfirma har bistått en større, statlig etat med å kvalitetssikre konkurransegrunnlaget i forbindelse med et større tjenestekjøp. Som en del av oppgaven, utarbeidet vi forslag til komplette kontraktsregler for anskaffelsen.

Forlik
En av våre klienter har deltatt i en konkurranse, og vi har overfor oppdragsgiver påvist feil i prosessen. Oppdragsgiver har tilbudt et forlik i saken.

Forlik
Myhre & Co Advokatfirma har representert en av våre klienter, i forbindelse med en større statlig vareanskaffelse. Tvisten medførte flere rettssaker og KOFA-saker. Saken endte med et forlik, der det ble utbetalt en erstatning begge parter var tilfreds med.

KOFA-sak
Myhre & Co Advokatfirma har representert et statlig selskap i forbindelse med en KOFA-klage. Vår vurdering av saken var at den ikke innebar noe regelbrudd. KOFA kom til samme konklusjon, og frikjente vår klient.

Bistand i forbindelse med utarbeidelse av anbud
Myhre & Co Advokatfirma har representert et statlig selskap i forbindelse med en KOFA-klage. Vår vurdering av saken var at den ikke innebar noe regelbrudd. KOFA kom til samme konklusjon, og frikjente vår klient.

Bistand i forbindelse med utarbeidelse av anbud
Myhre & Co Advokatfirma har bistått en større leverandør innen tjenesteyting, i forbindelse med utarbeidelse av tilbud. Vi har gitt råd med hensyn til innhold, struktur og kvalitetssikret det endelige anbudet. Vår klient ble tildelt en landsomfattende avtale av oppdragsgiver.

Manglende bruk av rammeavtaler
En av våre klient har i lengre tid hatt en rammeavtale med en kommunal myndighet, uten at det er har vært særlig omsetning over avtalen. Årsaken til dette var at etaten kjøpte varer utenom avtalen, av en konkurrent. Vi kontaktet etaten, som konkluderte med at kjøp utenom avtalen skulle avsluttes, og man har igjen begynt å benytte seg av rammeavtalen.

Kvalitetssikring
Vi har bistått en større statlig etat med kvalitetssikring av konkurransegrunnlaget, i forbindelse med vekting av tildelingskriterier og avropsmekanismer for parallelle rammeavtaler.

Forlik
En av våre klienter har et stort utbyggingsprosjekt, med inngåelse av mange kontrakter. I den forbindelse mottok vår klient en klage fra en leverandør. Vi gjennomgikk saken, og fant enkelte svakheter. I samråd med vår klient, forhandlet vi derfor frem et forlik, idet en KOFA-sak og en eventuelt senere rettssak ble ansett som unødvendig ressursbruk. Forliket innebar i den forbindelse utbetaling av en svært beskjedent erstatning for arbeidet leverandørene hadde hatt med å skrive tilbudet.

Problemer med elektronisk innkjøpsprosess
En større etat har gjennomført en elektronisk anskaffelsesprosess. Det ble avdekket enkelte feil i forbindelse med gjennomføringen av prosessen. Myhre & Co Advokatfirma gjennomgikk problemene, og konkluderte med at de ikke ville få noen rettslige konsekvenser. Konkurransen kunne derfor sluttføres som planlagt.
Avlysning
I forbindelse med en anskaffelse av varer til et vann- og avløpsprosjekt, ble vår klient ikke valgt. Vi gjennomgikk sakspapirene, og konkluderte med alvorlige svakheter med hensyn til hvordan konkurransen var gjennomført. Etter å ha kontaktet oppdragsgiver, bestemte oppdragsgiver seg for å avlyse konkurransen, og gjennomføre en ny konkurranse.

Prosedyrevalg
På vegne av en klient, har vi gjennomført en større utredning om spørsmålet om bruk av prosedyren konkurranse med forhandlinger ved kjøp av tjenestepensjon.

Avvisning?
På vegne av en større offentlig etat, har vi vurdert om en rådgiver i prosessen må avvises fra konkurransen.

Forlik - IT-anskaffelse
I forbindelse med en IT-anskaffelse, ble det tvist mellom være klient og oppdragsgiver om hvilke tilleggsarbeidet som skulle godtgjøres. Det ble tatt ut stevning, og etter rettsmekling, ble det inngått forlik der det meste av vår klients krav ble aksepterte.

Drosjekjøring
I forbindelse med en konkurranse om drosjekjøring, ble vår klient ikke valgt. Vi gjennomgikk saken, og fremsatte innvendinger mot prosessen. Innvendingene ble tatt til følge av oppdragsgiver, som bestemte seg for å avlyse konkurransen, og gjennomføre den på nytt.

Moss Taxi
Myhre & Co Advokatfirma AS har bistått Moss Taxi i forbindelse med klagesak for KOFA. I tråd med anførslene la KOFA til grunn at valgte leverandør skulle vært avvist, og at Moss Taxi derfor ble urettmessig forbigått i konkurransen. Moss Taxi har samtykket i gjengivelsen av saken.

Utarbeidelse av konkurransegrunnlag
På oppdrag fra en større statlig etat, har vi utarbeidet et komplett sett med konkurransegrunnlag og maler for anskaffelser. Myhre & Co Advokatfirma vant oppdraget i en ordinær anbudskonkurranse, der både kvalitet og pris inngikk som tildelingskriterier.

Utbyggingsavtale
Vi har bistått en kommune i forbindelse med en større utbyggingsavtale. Avtalen har reist vanskelige problemstillinger knyttet til forvaltningsrett, anskaffelsesreglene og EØS-avtalens forbud mot konkurransevridende støtte

Forbigått leverandør fikk kontrakt
En av våre klienter ble meddelt at de ikke fikk tildelt kontrakt, i forbindelse med en stor, statlig anskaffelse. Konkurransen gjaldt parallelle rammeavtaler, og oppdragsgiver hadde bestemt seg for å inngå kontrakt med tre leverandører. Vi utformet en klage for vår klient, og oppdragsgiver bestemte seg for å snu, og inngikk avtale også med våre klient på bakgrunn av vår henvendelse.

Vurdering av egenregi
Myhre & Co Advokatfirma har gjennomført en større utredning for et energiselskap, om mulighetene for å kjøpe direkte i egenregi fra konsernselskaper.

KOFA-sak ble ikke hensyntatt
Myhre & Co Advokatfirma representerte et revisjonsselskap i forbindelse med en konkurranse, der selskapet ble meddelt at et annet selskap fikk kontrakten. Vi gjennomgikk saken, og konkluderte med at det var begått flere feil. Vi utferdiget deretter en klage til KOFA, og fikk medhold. Det politiske flertallet i kommunen har imidlertid valgt å overse KOFAs avgjørelse, og har gått videre i prosessen.

Kvalitetssikring av konkurransegrunnlag
En større kommunal myndighet skulle anskaffe en rammeavtale for kjøp av diverse varer. Myhre & Co Advokatfirma gjennomgikk konkurransegrunnlaget, og kom med en rekke forslag til forbedringer og endringer.

Påstand om regelbrudd
En av våre klienter, et E-verk, gjennomførte en konkurranse. En leverandør anklaget E-verket for brudd på anskaffelsesregelverket i forbindelse med gjennomføringen. Vi gjennomgikk saken, og konkluderte med at det ikke var begått noen feil. Etter å ha skrevet brev til leverandøren, og forklart vårt syn på saken, kunne saken avsluttes.